کفپوش آکریلیک

اساس طراحی و تولید این نوع از کفپوشی توسط کمپانی HATKO، به منظور تامین نیازهای تمام سطوح جامعه ورزشی مطابق با استانداردهای ITF براساس استاندارد 2MEDIUM SILOW و 3SMEDIUM میباشد.

از خصوصیات بارز آن می توان به هزینه نگهداری پایین، استحکام بالا، تنوع رنگ و ترسیم خطوط بر اساس سفارشی مشتری اشاره نمود.

Ace Court-HACY 1R3C

مدل ساده و اقتصادی مناسبی برای بازی سریع، دارای ۴ لایه با استحکام بسیار بالا شامل لایه اول از جنس Resurfacer و سه لایه رویی پوشش رنگی.

Base Court-HACY 1R2F3C

زمین تنdس با صرفه اقتصادی، دارای ۶ لایه با استحکام بسیار بالا شامل لایه اول از جنس Resurfacer، دو لایه Fine Cushion و سه لایه رویی پوشش رنگی.

Cross Court-HACY 1R2F2C3C
زمین تنیس مناسب برای مسابقات داخلی و یا بین المللی، دارای ۸ لایه با استحکام بسیار بالا شامل لایه اول از جنس Resurfacer، دو لایه Coarise Cushion، دو لایه  FineCushionو سه لایه روی پوشش رنگی
Flex Court-HACY R3C33C
لایه با استحکام بسیار بالا شامل لایه اولی از جنس Resurface ، سه لایه CoarseCushion، سه لایه FineCushion و سه لایه رویی پوشش رنگی.

Pro Court-HACY 1R3C4MI3C
زمین تنیس مناسب برای مسابقات حرفه ای و بین المللی مطابق با استاندارد (ITF Category 2 Medium Slow) ، دارای 11 لایه با استحکام بسیار بالا شامل لایه اول آن از جنس Resurfacer، سه لایه CoarseCushion، چهار لایه FineCushion و سه لایه رویی پوشش رنگی.