زیرسازی و نصب چمن

برای داشتن یک زمین چمن مصنوعی خوب، باید پیش از نصب چمن اقداماتی را به عمل آورد. اقداماتی که می تواند به عمر چمن بیافزاید و هم کیفیت و مرغوبیت زمین و هم کیفیت بازی و ایمنی بازیکنان را افزایش دهد.

یکی از مهمترین این نوع اقدامات، زیرسازی است. زیرسازی (فیلترینگ) در واقع به سیستمی گفته می شود که آب بارندگی را از سطح چمن جمع و از طریق لوله های زهکشی، به خارج از زمین منتقل می کند و به چنین طریقی در واقع از جمع شدن آب در زمین جلوگیری می کند.

جمع شدن آب بر زمین و بر سطح چمن مصنوعی، موجب کاهش اصطکاک و همچنین سنگین شدن توپ میشود، که این هردو، هم بازی را دشوار و هم خطرآفرین می کند. دیده شده است که در برخی از زمینهای ورزشی، برای رفع این مشکلی، به سطح زمین شیب می دهند که این خود، مشکلات تازهای ایجاد می کند و روشی استاندارد نیست. بهترین روشی برای رفع این معضلی همان زیرسازی با روشی فیلترینگ است.

در این روشی با لوله گذاری در زیر زمین و تعبیه راههای متعدد برای خروج آب از زیر زمین و سپس استفاده از چند نوع شن و ماسه برای ایجاد سطح مناسب برای استقرار چمن، آب بارندگی از سطح چمن گذر کرده و از طریق لوله های زهکشی به خارج از زمین هدایت می شود. البته این روش با تکنیک سند فیلد تکمیل خواهد شد. در این تکنیک برای ایجاد زمینی مرغوب تر و شبیهتر به زمین چمن طبیعی، سطحی از دانههای سیلیسی بر روی سطح نگهدارنده چمن و در بین رشته ها قرار می گیرید و سپس بر روی آن، سطحی از دانه های شن مانند از جنسی گرانول ریخته می شود. به این ترتیب هم آب سطح چمن به خوبی قابل انتقالی به لوله های زهکشی تعبیه شده در زیر چمن است و هم به دلیل کاهش رفلکس زمین، بازی با توپ راحت اثر است.از سوی دیگر احتمالی پیچخوردگی به علت نرمتر شدن زمین کاهش مییابد و همه اینها، در کنار افزایش قابل توجه عمر مفید چمن است.