شرکت دریایی و مهندسی کشتیرانی قشم

کارفرما : شرکت دریایی و مهندسی کشتیرانی قشم

مجری : هاتکو

اجرا : ایران چمن