چمن برای سایر ورزش ها

از فوتبال که بگذریم، دیگر ورزشی های چمنی نیز می توانند از چمن مصنوعی بهره گیرند. ورزشی های زیبایی چون گلف، تنیس، راگبی، بیسی بالی، دو میدانی، بدمینتون، ورزشی های همگانی، هاکی روی چمن، اسکی روی چمن و… میتوانند بر روی یک زمین چمن مصنوعی بازی شوند. در ان دسته از ورزشی ها، که برگشت توپ اهمیت دارد با زیر سازی مناسب و چمنی کوتاهتر شرایط ایدهآلی مهیا می شود.

در بازی های حرکتی، چمن های بلندتر مناسب است و چمن های ۱۵ و ۲۰ میلیمتر مناسبب تنیس است. اگر کمی چمن بلندتر باشد برای بدمینتون و ورزشی های همگانی زمین مهیا می شود.

چمن مصنوعی این امکان را می دهد که در یک منطقه به شدت گرم، یا جایی که کاشت چمن طبیعی به راحتی امکانپذیر نیست بتوانید از ورزشی های زیبا و مهیجی چون گلف، تنیس و هاکی روی چمن در کنار فوتبال لذت ببرید.