چمن برای مینی فوتبال

هر چند سابقه بازی رسمی فوتبال بر روی زمین چمن مصنوعی بیش از ده سال نیست، اما فوتبال آماتوری، تمرینی، اموزشی و مینی فوتبال خیلی وقت است که از چمن مصنوعی بهره می گیرد.

اگر تامین هزینه کاشت، نگهداری و بازسازی چمن طبیعی برای مسولان یک ورزشگاه بزرگ چندان سخت نباشد، قطعا برای باشگاه داران کوچک بخش خصوصی و مدارسی فوتبال آماتوری سخت است.

شاید بتوان گفت که تاکنون بیشترین سهم استفاده از چمن مصنوعی را این شاخه از ورزشی فوتبال به خود اختصاص داده است. روز به روز نیز به بهره گیری این نوع زمینها از چمن مصنوعی افزوده می شود و چمن مصنوعی علاقه مندان بیشتری را جذب می کند.

برای مینی فوتبال چمن هایی با ارتفاع بیش از ۲۵ میلیمتر مناسب است، البته بر روی چمنی کوتاهتر از ۴۰ میلیمتر نمیتوان با کفش استوک دار بازی کرد و ضروری است برای بازی بر این نوع چمن، حتما از کفشی تخت استفاده شود.

برای زمین مینی فوتبالی نیز چون فوتبال، زیرسازی، گرمایشی از کف یا سرمایشی از کف و همچنین استفاده از گرانول و سند فیلد لازم است و بهرهگیری از این تکنیک به مرغوبیت و طول عمر چمن می افزاید.